ADMITERE LICEU 2020

SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ gimnazial din care provine candidatul (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, de documente, după caz.

1. a) Candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv.

Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.

Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă, sunt necesare următoarele documente: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la OMEC nr. 4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4.

1. b) Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne
Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, conform modelului din Anexa B la OMEC nr. 17.

4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute.

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

1. c. Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă
Pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B la OMEC nr. 4317/21.05.2020 – Anexa nr. 4, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

1. d) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal.

Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020. Fișa se completează de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.

Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va anexa fișei de studiu documente care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, așa cum sunt ele prevăzute în Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, cum ar fi:

• adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă;

• foi matricole de la unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.

1. e) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează

Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, alături de cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, un portofoliu care va conține următoarele:

• un text, redactat în maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba modernă 1, în vigoare (exceptând conținuturile aferente semestrului al II-lea din clasa a VIII-a;

• înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat;

• prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv.
Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat și prezentarea motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume Prenume_denumire limba modernă_adm9_2020.

Portofoliul va fi însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de părinte/tutore/reprezentant legal, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev.

Punctajul minim pentru ca un elev care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu a studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă, să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.

La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestații.

Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obţinut:

• minimum nota 6 la examenul de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limba modernă.

Precizare 2:

• Candidaţii care au participat la probele de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată.

• Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clase cu predare în limba minorităţilor.

• Atenție! Candidații care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe fișa de opțiuni codul care corespunde claselor menționate la punctul b.

• Candidații care vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în aceleași condiții prevăzute pentru candidații de la punctele a, b, c, d și e, descrise anterior.

Cum ne contactați

Str. Răsăritului 59, Sector 6, Bucureşti Cod 061203

Pentru înscrieri:

Grădiniță

  • dummy +40 76 829 56 94


Școală și Liceu

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© Copyright 2020. Design & Development by ITEYE DESIGN.

Search